A Matter of Balance Falls Prevention Team​

   

Dr. Marc Eisman, D.C.

Senior Master Trainer (AMOB/Mizell Center)  

Karen Clasen

Falls Prevention Outreach Coordinator (Mizell Center) Dr. Stephen Matthews, D.C. Master Trainer (AMOB/ Mizell Center)   Marisol Munoz Bilingual Master Trainer(Spanish/ English)

  Mizell Center: 760.323.5689